ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
 
http://laplaedistrict.uttaraditlocal.go.th
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะผู้บริหาร
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลับแล
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสาร
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สินค้า OTOP
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


enlightened  หนังสือสั่งการ enlightened
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล

 
ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.15/ว 4496 ลว. 4 ต.ค. 65 เรื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการถัง... (04 ต.ค. 2565)  
ที่ อต 0023.15/ว 4490 ลว 30 ก.ย. 65 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เ... (04 ต.ค. 2565)  
ที่ อต 0023.15/ว 464 ลว 3 ต.ค. 65 เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด... (03 ต.ค. 2565)  
ที่ อต 0023.15/ว 446 ลว 3 ต.ค. 65 เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย ค... (03 ต.ค. 2565)
(เฉพาะ ทต.ศรีพนมมาศ,หัวดง)ที่ อต 0023.15/ว 460 ลว 30 ก.ย. 65 เรื่อง ขอเชิญสมัครเ... (30 ก.ย. 2565)
(เฉพาะ ทต.ศรีพนมมาศ,หัวดง) ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.15/ว 463 ลว 30 ก.ย. 65 เรื่อง ... (30 ก.ย. 2565)
ที่ อต 0023.15/ว 462 ลว 30 ก.ย. 65 เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการข... (30 ก.ย. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.15/ว 461 ลว 30 ก.ย. 65 เรื่อง บันทึกข้อมูลการบริหารจัดการ... (30 ก.ย. 2565)
ที่ อต 0023.15/ว 4437 ลว. 27 ก.ย. 65 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตหรือข... (27 ก.ย. 2565)
ที่ อต 0023.15/ว 4438 ลว. 27 ก.ย. 65 เรื่อง ผลการคัดเลือก อปท. ที่มีผลการปฏิบัติ... (27 ก.ย. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.15/ว 4441 ลว. 27 ก.ย. 65 เรื่ิอง ผลการคัดเลือก อปท.ที่มีก... (27 ก.ย. 2565)
(เฉพาะ ทต.ศรีพนมมาศ,หัวดง) ที่ อต 0023.15/ว 458 ลว 27 ก.ย. 65 เรื่อง กำหนดการจั... (27 ก.ย. 2565)
(เฉพาะ ทต.ศรีพนมมาศ,หัวดง) ที่ อต 0023.15/ว 457 ลว 27 ก.ย. 65 เรื่อง เข้าร่วมอบร... (27 ก.ย. 2565)
ด่วนมาก ที่ อต 0023.15/ว 459 ลว 27 ก.ย. 65 เรื่อง จัดส่งข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติด้า... (27 ก.ย. 2565)
(เฉพาะ ทต.หัวดง ทต.ศรีพนมมาศ) ที่ อต 0023.15/ว 4401 ลว.27 ก.ย. 65 เรื่อง ประกาศผ... (27 ก.ย. 2565)
ที่ อต 0023.15/ว 4407 ลว 27 ก.ย. 65 เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอํานาจออกหนังสือรับรอง... (27 ก.ย. 2565)
ด่วนมาก ที่ อต 0023.15/ว 4403 ลว 27 ก.ย. 65 เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงิน... (27 ก.ย. 2565)
ที่ อต 0023.15/ว 454 ลว 26 ก.ย. 65 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำรายงานการเงินภาพรว... (26 ก.ย. 2565)
(เฉพาะ ทต.ศรีพนมมาศ,หัวดง) ที่ อต 0023.15/ว 453 ลว 26 ก.ย. 65 เรื่อง โครงการประก... (26 ก.ย. 2565)
(เฉพาะ ทต.ศรีพนมมาศ,หัวดง) ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.15/ว 452 ลว 26 ก.ย. 65 เรื่อง ... (26 ก.ย. 2565)
Responsive image
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
หมวดอาหาร

1.กลุ่มน้ำท่วมร่วมใจ ข้าวแคบศรีลับแล ตำบลฝายหลวง 083-8704761
2.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจิตรา ทุเรียนทอด ตำบลนานกกก 089-9596054
3.ร้านแม่เพี๊ยน มะขามแก้ว มะขามคลุก กล้วยกวน ตำบลศรีพนมมาศ 089-8393128  
4นายสุนทร  เกิดเจริญ ทุเรียนหมอนทอง ตำบลนานกกก 086-9319364
หมวดของใช้/ของที่ระลึก
1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพน้ำตกแม่พูล ไม้กวาด ตำบลแม่พลู 087-9005692
2.กลุ่มอาชีพผ้าห่มนวม – ที่นอน ผ้าห่ม ที่นอน หมอน ฝายหลวง 089-9576661
หมวดผ้า และเครื่องแต่งกาย
1.นางสอาด  บุญถึง ผ้าซิ่นตีนจก ตำบลชัยจุมพล          084-7735995 
2.กลุ่มอาชีพทอผ้าตำบลฝายหลวง ถุงย่าม ผ้าทอ ตำบลฝายหลวง 086-2087065 
3.นางรัตนาภร  ตะโกจีน ชุดสตรี ตำบลฝายหลวง 086-9346040
หมวดสมุนไพร
1.ชมรมสมุนไพรหนองพระแล สมุนไพร ตำบลทุ่งยั้ง 085-6036795
2.นายสมเจต  เลขะวัฒนะ พืชยาน้ำมันมะพร้าว ตำบลฝายหลวง พืชยาน้ำมันมะพร้าว
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกแม่พูล

อยู่ที่หมู่ 4 บ้านต้นเกลือ ตำบลแม่พูล ห่างจากตัวจังหวัด 20 กม. จากอำเภอลับแล ใช้ทางหลวง หมายเลข 1041-1043 เป็นน้ำตกที่เกิดจากการตกแต่งธารน้ำ โดยการเทปูนมีความสูงหลายชั้น มีลักษณะเป็นฝายน้ำล้น เป็นชั้นๆ สภาพโดยรอบร่มรื่น มีธรรมชาติแวดล้อมสวยงาม และมีศาลา สำหรับนั่งพักผ่อนชมทิวทัศน์น้ำตกแม่พูลได้อย่างชัดเจน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้ตัวเมืองและมีถนนเข้าถึงอย่างสะดวกสบายมาก
 
Responsive image

ที่ว่าการอำเภอลับแล   โทรศัพท์  055-431-089
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
ที่ตั้ง :  324 ที่ว่าการอำเภอลับแล ถนนศรีพนมมาศ  ตำบลศรีพนมมาศ  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53130 
โทรศัพท์ / แฟกซ์ : 

laplaedisdrict.uttaraditlocal.go.th