ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
 
http://laplaedistrict.uttaraditlocal.go.th
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะผู้บริหาร
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลับแล
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสาร
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สินค้า OTOP
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือสั่งการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
 
ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.14/ว 945 ลว 16 มี.ค 2561 เรื่อง โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอ... (16 มี.ค. 2561)  
ที่ อต 0023.14/324 ลว 16 มี.ค 2561 เรื่อง กิจกรรมที่มีส่วนผสมยางพารา ปี 2561 (16 มี.ค. 2561)  
ที่ อต 0023.14/326 ลว 16 มี.ค 61 เรื่อง ลดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ ปี 2561 (16 มี.ค. 2561)  
ที่ อต 0023.14/330 ลว 16 มี.ค 61 เรื่อง การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่ง... (16 มี.ค. 2561)
ที่ อต 0023.14/329 ลว 16 มี .ค 61 เรื่อง กำหนดวิธีการขุดหาแร่รายย่อย หลักเกณฑ์ แ... (16 มี.ค. 2561)
ที่ อต 0023.14/319 ลว 15 มี.ค 2561 เรื่อง แจ้งเตือนและดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำช... (15 มี.ค. 2561)
ที่ อต 0023.14/323 ลว 15 มี.ค 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสั... (15 มี.ค. 2561)
ที่ อต 0023.14/317 ลว 14 มี.ค 2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครั... (14 มี.ค. 2561)
ที่ อต 0023.14/321 ลว 14 มี.ค 2561 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาด... (14 มี.ค. 2561)
ที่ อต 0023.14/308 ลว 14 มี.ค 2561 เรื่อง แม่บ้าน มหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแ... (14 มี.ค. 2561)
ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.14/836 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดต... (09 มี.ค. 2561)
ที่ อต 0023.14/299 ลว 8 มี.ค 2561 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน... (08 มี.ค. 2561)
ที่ อต 0023.14/303 ลว 8 มี.ค 2561 เรื่องการเตรียมการเพื่องรองรับการจัดเก็บภาษีที... (08 มี.ค. 2561)
ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.14/278 ลว 5 มี.ค. 2561 เรื่อง การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำ... (07 มี.ค. 2561)
ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.14/279 ลว 5 มี.ค. 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัม... (07 มี.ค. 2561)
ที่ อต 0023.14/283 ลว 5 มี.ค 2561 เรื่อง การคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่... (07 มี.ค. 2561)
ที่ อต 0023.14/294 ลว 6 มี.ค 2561 เรื่อง แจ้งขั้นตอนการนำเข้าฐานข้อมูลทะเบียนทรั... (06 มี.ค. 2561)
ที่ อต 0023.14/269 ลว 5 มี.ค 2561 เรื่อง โครงการฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชกา... (05 มี.ค. 2561)
ที่ อต 0023.14/267 ลว 5 มี.ค 2561 เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและ... (05 มี.ค. 2561)
ที่ อต 0023.14/273 ลว 5 มี.ค 2561 เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการค... (05 มี.ค. 2561)
Responsive image
Responsive image

 
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
(26 ธ.ค. 2559)  
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
หมวดอาหาร

1.กลุ่มน้ำท่วมร่วมใจ ข้าวแคบศรีลับแล ตำบลฝายหลวง 083-8704761
2.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจิตรา ทุเรียนทอด ตำบลนานกกก 089-9596054
3.ร้านแม่เพี๊ยน มะขามแก้ว มะขามคลุก กล้วยกวน ตำบลศรีพนมมาศ 089-8393128  
4นายสุนทร  เกิดเจริญ ทุเรียนหมอนทอง ตำบลนานกกก 086-9319364
หมวดของใช้/ของที่ระลึก
1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพน้ำตกแม่พูล ไม้กวาด ตำบลแม่พลู 087-9005692
2.กลุ่มอาชีพผ้าห่มนวม – ที่นอน ผ้าห่ม ที่นอน หมอน ฝายหลวง 089-9576661
หมวดผ้า และเครื่องแต่งกาย
1.นางสอาด  บุญถึง ผ้าซิ่นตีนจก ตำบลชัยจุมพล          084-7735995 
2.กลุ่มอาชีพทอผ้าตำบลฝายหลวง ถุงย่าม ผ้าทอ ตำบลฝายหลวง 086-2087065 
3.นางรัตนาภร  ตะโกจีน ชุดสตรี ตำบลฝายหลวง 086-9346040
หมวดสมุนไพร
1.ชมรมสมุนไพรหนองพระแล สมุนไพร ตำบลทุ่งยั้ง 085-6036795
2.นายสมเจต  เลขะวัฒนะ พืชยาน้ำมันมะพร้าว ตำบลฝายหลวง พืชยาน้ำมันมะพร้าว
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกแม่พูล

อยู่ที่หมู่ 4 บ้านต้นเกลือ ตำบลแม่พูล ห่างจากตัวจังหวัด 20 กม. จากอำเภอลับแล ใช้ทางหลวง หมายเลข 1041-1043 เป็นน้ำตกที่เกิดจากการตกแต่งธารน้ำ โดยการเทปูนมีความสูงหลายชั้น มีลักษณะเป็นฝายน้ำล้น เป็นชั้นๆ สภาพโดยรอบร่มรื่น มีธรรมชาติแวดล้อมสวยงาม และมีศาลา สำหรับนั่งพักผ่อนชมทิวทัศน์น้ำตกแม่พูลได้อย่างชัดเจน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้ตัวเมืองและมีถนนเข้าถึงอย่างสะดวกสบายมาก
 
Responsive imageสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
ที่ตั้ง :  324 ที่ว่าการอำเภอลับแล ถนนศรีพนมมาศ  ตำบลศรีพนมมาศ  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53130 
โทรศัพท์ : 0-5543-2077  แฟกซ์ : 0-5543-2077  E-mail : lablaelocal@gmail.com

laplaedisdrict.uttaraditlocal.go.th