ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
 
http://laplaedistrict.uttaraditlocal.go.th
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะผู้บริหาร
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลับแล
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสาร
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สินค้า OTOP
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
04 ต.ค. 2565 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.15/ว 4490 ลว 30 ก.ย. 65 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
04 ต.ค. 2565 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.15/ว 4496 ลว. 4 ต.ค. 65 เรื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท. ประเทศไทย
03 ต.ค. 2565 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.15/ว 446 ลว 3 ต.ค. 65 เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย ครั้งที่5 (Virtual Workshop on Safe Community)
03 ต.ค. 2565 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.15/ว 464 ลว 3 ต.ค. 65 เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี2565
30 ก.ย. 2565 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.15/ว 461 ลว 30 ก.ย. 65 เรื่อง บันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท. รายปี มฝ.1
30 ก.ย. 2565 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.15/ว 462 ลว 30 ก.ย. 65 เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
30 ก.ย. 2565 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล (เฉพาะ ทต.ศรีพนมมาศ,หัวดง) ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.15/ว 463 ลว 30 ก.ย. 65 เรื่อง ตอบแบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัด
30 ก.ย. 2565 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล (เฉพาะ ทต.ศรีพนมมาศ,หัวดง)ที่ อต 0023.15/ว 460 ลว 30 ก.ย. 65 เรื่อง ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกสมาคมผู้บังคับบัญชายุวกกาชาด จ.อุตรดิตถ์
27 ก.ย. 2565 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ด่วนมาก ที่ อต 0023.15/ว 4403 ลว 27 ก.ย. 65 เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
27 ก.ย. 2565 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.15/ว 4407 ลว 27 ก.ย. 65 เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอํานาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)

ที่ว่าการอำเภอลับแล   โทรศัพท์  055-431-089
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
ที่ตั้ง :  324 ที่ว่าการอำเภอลับแล ถนนศรีพนมมาศ  ตำบลศรีพนมมาศ  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53130 
โทรศัพท์ / แฟกซ์ : 

laplaedisdrict.uttaraditlocal.go.th