ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
 
http://laplaedistrict.uttaraditlocal.go.th
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะผู้บริหาร
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลับแล
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสาร
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สินค้า OTOP
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
10 ก.ค. 2563 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล (เฉพาะทต.ศรีพนมมาศ ทต.หัวดง) ด่วนที่สุด อต. 0023.14/294 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของ COVID-19
10 ก.ค. 2563 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.14/291 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เรื่อง คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 สำหรับประเภทกิจการกรรมและกิจกรรม กลุ่มที่ 3
10 ก.ค. 2563 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.14/293 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
10 ก.ค. 2563 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.14/290 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
10 ก.ค. 2563 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.14/289 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานเพิ่มเติม
10 ก.ค. 2563 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.14/292 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ "ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้"
10 ก.ค. 2563 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.14/ว 3418 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ 420.200 MHz เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสาย ของ อปท.
09 ก.ค. 2563 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.14/ว 3393 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือ อปท.ใช้งานแอปพลิเคชั่น พ้นภัย
09 ก.ค. 2563 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.14/ว 3386 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารเพิ่ม
02 ก.ค. 2563 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล (เฉพาะ ทต.ศรีพนมาศ ทต.หัวดง) ที่ อต 0023.14/286 ลว.2 ก.ค.2563 เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาปฐมวัยต้นแบบทักษะ EF

ที่ว่าการอำเภอลับแล   โทรศัพท์  055-431-089
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
ที่ตั้ง :  324 ที่ว่าการอำเภอลับแล ถนนศรีพนมมาศ  ตำบลศรีพนมมาศ  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53130 
โทรศัพท์ : 0-5543-2077  แฟกซ์ : 0-5543-2077  

laplaedisdrict.uttaraditlocal.go.th