ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
 
http://laplaedistrict.uttaraditlocal.go.th
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะผู้บริหาร
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลับแล
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสาร
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สินค้า OTOP
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

enlightened  หนังสือสั่งการ enlightened
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล

 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
23 พ.ค. 2567 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล (เฉพาะ ทต.ทุกแห่ง) ที่ อต 0023.15/ว 2048 ลว 21 พ.ค. 67 เรื่อง ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้สำหรับการอบรมการถ่ายโอนภารกิจโรงงานจำพวกที่ 3 และโรงงานจำพวกที่ 2 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning)
23 พ.ค. 2567 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.15/ว 2046 ลว 21 พ.ค. 67 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที 3
23 พ.ค. 2567 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล (เฉพาะ ทต.ศรีพนมมาศ,หัวดง) ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.15/ว 2045 ลว 21 พ.ค. 67 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนสำหรับสนับนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3
23 พ.ค. 2567 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล (เฉพาะ ทต.ศรีพนมมาศ,ทุ่งยั้ง และ อบต.ชัยจุมพล) ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.15/ว 2047 ลว 21 พ.ค. 67 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3
23 พ.ค. 2567 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.15/ว 2049 ลว.21 พ.ค. 67 เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. กรณีการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เพื่อให้บริการประชาชน
23 พ.ค. 2567 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.15/ว 2041 ลว.21 พ.ค. 67 เรื่อง แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแข่งเรือของ อปท.
20 พ.ค. 2567 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.15/ว 2015 ลว. 17 พ.ค. 67 เรื่อง หารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การดก็บรักษษเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2566
20 พ.ค. 2567 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.15/ว 2019 ลว. 17 พ.ค. 67 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
20 พ.ค. 2567 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล (เฉพาะ ทต.) ที่ อต 0023.15/ว 2020 ลว. 17 พ.ค. 67 เรื่อง สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
20 พ.ค. 2567 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.15/ว 2016 ลว 17 พ.ค. 67 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ พ.ศ. 2567

ที่ว่าการอำเภอลับแล   โทรศัพท์  055-431-089
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
ที่ตั้ง :  324 ที่ว่าการอำเภอลับแล ถนนศรีพนมมาศ  ตำบลศรีพนมมาศ  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53130 
โทรศัพท์ / แฟกซ์ : 

laplaedisdrict.uttaraditlocal.go.th