ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
 
http://laplaedistrict.uttaraditlocal.go.th
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะผู้บริหาร
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลับแล
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสาร
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สินค้า OTOP
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

enlightened  หนังสือสั่งการ enlightened
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล

 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 พ.ค. 2565 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล (เฉพาะ ทต.ศรีพนมมาศ ทต.หัวดง) ที่ อต 0023.15/ว 2482 ลว. 18 พ.ค. 65 เรื่อง โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจํา
19 พ.ค. 2565 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.15/ว 2474 ลว. 18 พ.ค. 65 เรื่อง แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564-2565)
19 พ.ค. 2565 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ที่ อต 0023.15/ว 2484 ลว. 18 พ.ค. 65 เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๕
19 พ.ค. 2565 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล (ยกเว้น ทต.ศรีพนมมาศ อบต.นานกกก) ที่ อต 0023.15/ว 2485 ลว. 18 พ.ค. 65 เรื่อง เร่งรัดการใช้จ่ายและส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่ เท
19 พ.ค. 2565 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล (เฉพาะ ทต.หัวดง และ ทต. ศรีพนมมาศ) ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.15/ว 2488 ลว. 18 พ.ค. 65 เรื่อง แจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุม
18 พ.ค. 2565 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ด่วนที่สุด ที่ี อต 0023.15/ว 2455 ลว. 17 พ.ค. 65 เรื่อง โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนายก อบต. (ผู้อำนวยการท้องถิ่น)
18 พ.ค. 2565 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.15/ว 2457 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565
18 พ.ค. 2565 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล (เฉพาะ ทต.ศรีพนมมาศ,หัวดง) ที่ อต 0023.15/ว 215 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เรื่อง โครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาคาราเต้
18 พ.ค. 2565 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล (เฉพาะ ทต.ศรีพนมมาศ,หัวดง) ที่ อต 0023.15/ว 216 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เรื่อง โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์
18 พ.ค. 2565 อุตรดิตถ์ ลับแล สถ.อ.ลับแล (เฉพาะ ทต.ศรีพนมมาศ,หัวดง) ที่ อต 0023.15/ว 219 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ

ที่ว่าการอำเภอลับแล   โทรศัพท์  055-431-089
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
ที่ตั้ง :  324 ที่ว่าการอำเภอลับแล ถนนศรีพนมมาศ  ตำบลศรีพนมมาศ  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53130 
โทรศัพท์ / แฟกซ์ : 

laplaedisdrict.uttaraditlocal.go.th